Reglement Taekwondo Vereniging

Reglement Vereniging

Taekwon-do is een sport die veel discipline vereist. Hard trainen en goed je best doen is daarbij zeer belangrijk. Om deze discipline te handhaven zijn regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat je als vereniging en als lid naar een hoger niveau toe groeit.

Training
De training bestaat uit drie lessen per week. Het Taekwon-do onderricht, evenals deelneming aan wedstrijden, geschiedt op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of geestelijk letsel. Verstandig is om bij inschrijving eventuele lichamelijke en/of geestelijke bijzonderheden te melden op het aanmeldingsformulier. Tevens dienen blessures voor de aanvang van de training te worden gemeld bij de Sabumnim (instructeur) of Boo-Sabum (assistent instructeur). Verder wordt aanbevolen om regelmatig een sport- of medische keuring te ondergaan.

Contributie
Bij inschrijving als lid van de vereniging dient men 5 euro te betalen. De contributie bedraagt:
Jeugdleden t/m 13 jaar: 12,50 euro per maand
Leden vanaf 14 jaar: 25 euro per maand
De contributie dient een maand vooruit betaald te zijn. Bij inschrijving als lid van de vereniging machtigt het lid de vereniging om de contributie middels een machtiging cq. automatische incasso maandelijks dan wel periodiek af te schrijven van zijn of haar rekening. Verder bestaat de mogelijkheid tot jaarcontributie per 1 september van een jaar. De totale som bedraagt dan 11 maandcontributies. Voor inlichtingen over de betalingsregeling kunt u contact opnemen met de Penningmeester.

Lidmaatschap
Na volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier kan men het lidmaatschap van de vereniging verkrijgen. Het lidmaatschap kan zonder opgaaf van de vereniging geweigerd worden. Het lid heeft recht op Taekwon-do onderricht. Het lid is verplicht te handelen volgens de statuten, het verenigingsreglement en de gedragscode van de vereniging. De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de vereniging.
Bij bijzondere omstandigheden kan contact opgenomen worden met het bestuur. In overleg kan dan een aanpassende regeling worden getroffen ten aanzien van de verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap.
Indien na aanmaningen een contributieachterstand niet wordt betaald, volgt automatisch uitschrijving als lid. Achterstallige contributie wordt door de vereniging geïnd. Wanneer u niet aan deze verplichting voldoet wordt een incassobureau ingeschakeld. De gemaakte kosten zullen dan verhaald worden op het uitgeschreven lid.
U wordt verzocht adreswijzigingen door te geven aan de secretaris. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk door middel van het uitschrijfformulier die bij de secretaris verkrijgbaar is. Er dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van een maand. Mondelinge en telefonische afmeldingen hebben geen geldigheid.